Sông Giá Golf Resort (Sono Bell Hai Phong)

Sông Giá Golf Resort (Sono Bell Hai Phong)

Royal Golf Club (Sân golf Hoàng Gia)

Royal Golf Club (Sân golf Hoàng Gia)

Phoenix Golf Resort (Sân golf Phượng Hoàng)

Phoenix Golf Resort (Sân golf Phượng Hoàng)

Móng Cái International Golf Club

Móng Cái International Golf Club