Sông Giá Golf Resort (Sono Belle Golf Resort)

Sông Giá Golf Resort (Sono Belle Golf Resort)

Royal Golf Club (Sân golf Hoàng Gia)

Royal Golf Club (Sân golf Hoàng Gia)

Phoenix Golf Resort (Sân golf Phượng Hoàng)

Phoenix Golf Resort (Sân golf Phượng Hoàng)

Móng Cái International Golf Club

Móng Cái International Golf Club