The Bluffs Ho Tram RENOVATION NOTICE

The Bluffs Ho Tram RENOVATION NOTICE

• Period: 8th to 21st March 2021
Thời gian tiến hành: Từ ngày 8 đến ngày 21 tháng 3 năm 2021

• Impact on Golf Course: Greens and surrounds will be bumpy, sandy and slow during the recovery period but still playable.
Những tác động mà sân bị ảnh hưởng: Bề mặt các green và cổ green sẽ không được bằng phẳng và có nhiều lỗ đục, có nhiều cát cũng như tốc độ bóng sẽ chậm hơn trong suốt giai đoạn sân phục hồi tuy nhiên vẫn có thể chơi được

Rate applicable during this period
Giá được áp dụng cho giai đoạn này
UniGolf price: 2,450,000d (weekday) & 3,150,000d (weekend)
Play and Stay: Normal rate but please make sure the bookers be aware of the course conditions/ Áp dụng như thông thường, tuy nhiên khách hàng cần nắm trước tình trạng sân trong giai đoạn này

• Rate is inclusive of shared cart and caddie fee
Giá đã bao gồm caddie và xe điện dùng chung
• Rate is inclusive of taxes
Giá đã bao gồm các loại thuế

For more information, please do not hesitate to contact UniGolf
Liên hệ UniGolf để biết thêm chi tiết:
Hotline: 0909 993 523
Email: booking@unigolf.vn

The Bluffs Ho Tram

You must be logged in to post a comment.