FLC Golf Links Sam Son – Notice of golf course maintenance

Dear Value Customer
The Management Board of FLC Golf Links Sam Son would like to announce:
With the goal of improving course quality, thereby enhancing customer experience.

On March 27, 2024 we will carry out major maintenance work on the entire green. During the repair and upgrade period, Green will more or less reduce the customer experience during this time.

  • Golf course will recover 50% after 10 days
  • Golf course will recover 100% after 30 days.

We very sorry for the inconvenience.
Best regards!

Dear Quý khách
Ban quản lý Sân FLC Golf Links Sầm Sơn trân trọng thông báo:
Với mục tiêu nâng cao chất lượng sân, qua đó nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Ngày 27/03/2024 chúng tôi sẽ triển khai công tác bảo dưỡng lớn đối với toàn bộ green. Trong thời gian sữa chữa và nâng cấp Green, ít nhiều sẽ làm giảm trải nghiệm của khách hàng trong thời gian này.

  • Sân sẽ phục hồi 50% sau 10 ngày
  • Sân sẽ phục hồi 100% sau 30 ngày.

Sân rất xin lỗi vì sự bất tiện.
Trân trọng!